Home » Prijzen en Algemene Voorwaarden
Periode Weekprijzen 2021
1 mei t/m 8 mei € 700
8 mei t/m 29 mei € 650
29 mei t/m 3 juli € 700
3 juli t/m 4 september € 850
4 september t/m 18 september € 700
18 september t/m 2 oktober € 650

De wisseldag is op zaterdag. De verplichte eindschoonmaak is € 75 per verblijf. Wilt u reserveren, stuur dan een bericht via het contactformulier of via ons mailadres, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Wij berekenen geen reserveringkosten, maar verzoeken om een aanbetaling van 25 % binnen 2 weken na reservering en het overige bedrag 1 maand voor de aankomstdatum.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Werkwijze

Het huis wordt onder eigen beheer verhuurd. Het huis maakt deel uit van een dorp waar meest vaste bewoners verblijven. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en geen geluidsoverlast te veroorzaken. In het huis is een map met nuttige telefoonnummers en tips aanwezig. Uiteraard is altijd overleg mogelijk over eventuele onvoorziene situaties. Er is één hond toegestaan en het is verboden in het huis te roken. In verband met bosbrandgevaar, verzoeken wij u niet in de tuin te roken.

 

Reserveren

Indien u interesse heeft om het huis te huren, dan kunt u reserveren. Zo snel mogelijk, doch binnen twee weken na uw reservering ontvangt u een bevestiging voor de betreffende periode en een factuur van het huurbedrag. Na aanbetaling en ondertekening van de huurovereenkomst is de boeking definitief.

 

Inrichting

Bij reservering treft u een inventarislijst aan met, waar nodig, een toelichting. Bij ontvangst van de sleutel ontvangt u eventueel een actuele inventarislijst die voor de eindcontrole wordt gehanteerd. U wordt geacht het huis met de daarin aanwezige inventaris overeenkomstig de inventarislijst, te hebben aanvaard, tenzij u op de dag van aankomst kenbaar heeft gemaakt dat de inventaris niet compleet is. Dit kan via de gegeven telefoonnummers of email.

 

Schoonmaak

Eindschoonmaak is verplicht. De woning wordt bij aanvang van de huurperiode schoon opgeleverd volgens de richtlijnen Clean and Safe Turismo Portugal. Tussentijds wordt de woning niet extra schoongemaakt. Bij aankomst zijn alle bedden opgemaakt en per geboekte  persoon zijn vier handdoeken aanwezig. Tevens twee keukenhand- en theedoeken, vier vaatdoekjes en per verblijf twee pannenlappen en een paar ovenhandschoenen. Elke week op zaterdag verzoeken wij u de bedden af te halen. Wij verzoeken u het gebruikte linnengoed te verzamelen in de wasmand die in de kast in de master bedroom staat en deze in de hal beneden te zetten. Rond 11.00 uur zullen wij aanwezig zijn om het gebruikte linnengoed en handdoeken in ontvangst te nemen. Bij een verblijf langer dan één week verstrekken wij u dan schoon linnengoed,  hand- en theedoeken en vaatdoekjes en verzorgen wij het zwembad. Het huis dient bij vertrek opgeruimd achter gelaten te worden, inclusief schone vaat. Extra werkzaamheden die niet onder het normaal schoonmaken van het huis vallen, worden in rekening gebracht bij de huurder.

 

Sleutel

De sleutel van het huis wordt door de verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de verhuurder. Bij aankomst van de huurder bij het huis zal de sleutel aan huurder worden overhandigd. Bij verlies, vermissing of diefstal van de sleutel is huurder een onherroepelijk bedrag van € 200 aan verhuurder verschuldigd. Huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden. Mocht hij dat toch doen, dan is hij een boete verschuldigd van € 200 onverminderd de werkelijke kosten.

 

Parkeren

Voor het huis is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Beneden is een grote parkeerplek.

 

Prijzen

De prijzen zijn per week, inclusief gebruik van gas, water, elektriciteit en zwembad en inclusief linnengoed. Kosten van eindschoonmaak worden apart verrekend en vermeld op de factuur. Boekingen zijn minimaal voor één week van zaterdag 15.00 uur ’s middags tot zaterdag 11.00 uur ’s ochtends.

 

Borgsom

Wij vragen geen borgsom. Wij vertrouwen erop dat de huurder zelf melding maakt, als er tijdens zijn/haar verblijf iets stuk gaat. Indien bij eindcontrole schade blijkt, zullen wij dit, met verrekening van eventuele verzekeringsuitkering, op de huurder verhalen. In dat geval ontvangt de huurder van ons een gespecificeerde factuur. Eventuele reparaties en/of schades die op initiatief van de huurder worden verholpen en niet veroorzaakt zijn door de huurder, worden alleen vergoed na goedkeuring van de verhuurder en na overleg van de originele factuur.

 

Betaling

De betalingsregeling is als volgt:

De aanbetaling: 25% van de huursom (exclusief eindschoonmaak), te betalen binnen twee weken na de reservering.

Het resterende bedrag: 75% van de huursom plus de kosten van schoonmaak, te betalen uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de huur.

 

Annulering

Annuleringen dienen zowel telefonisch als per mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd. Bij annuleringen vanaf boeking tot 2 maanden vóór aanvang huur 10% van de huursom, bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand vóór aanvang huur 20% van de huursom, bij annulering vanaf 1 maand vóór aanvang huur tot de dag van aanvang huur 100% van de huursom. Ingeval u zelf een vervanger vindt, wordt € 50 extra administratiekosten in rekening gebracht. Vervangingen dienen door verhuurder te worden geaccordeerd. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter, indien bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan of indien de gevraagde borgsom niet is voldaan op het overeengekomen tijdstip. Mocht Portugal code rood worden vanwege COVID-19, dan bieden wij huurders aan kosteloos te annuleren tot 1 week voor aanvang van de huurperiode. Dit geldt ook bij een negatief reisadvies en als men met eigen vervoer komt en het onmogelijk is om Portugal te bereiken via de doorreis landen of dat het verboden is om in Portugal te reizen.

 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in het huis terecht. Wij verzoeken u uw verwachte aankomsttijd aan verhuurder te melden. De sleutel zal bij aankomst aan de huurder worden overhandigd. Op de dag van vertrek dient u het huis ’s morgens vóór 11.00 uur te hebben verlaten. Wij verzoeken u dan ramen en deuren te sluiten en de sleutel op tafel in de woonkamer achter te laten en de voordeur achter u dicht te trekken.

 

Klachten

Mocht het ondanks al onze voorzorgsmaatregelen voorkomen dat u klachten heeft, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, mailen of het elektronische (livro de reclamações nummer 1622211) of fysieke klachtenboek invullen. Wij zullen uw eventuele klachten zo snel mogelijk in behandeling nemen. Dit geldt alleen voor klachten die betrekking hebben op de noodzakelijke functies van uw verblijf. Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de verhuurder verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan verhuurder is toe te rekenen en/of er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

 

Aansprakelijkheid

De huurder zal het gehuurde correct gebruiken en netjes en schoon bewonen, waarbij huurder aansprakelijk is voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel) van de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan huurder, gezinsleden of gasten van huurder niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd aan verhuurder.

Wanneer de verhuurder aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering. Indien de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, kwetsing of ongeval veroorzaakt door of aan personen of goederen tijdens en tengevolge van het verblijf van de huurder. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade aan persoonlijke bezittingen of personen en ongemakken voortkomende uit wijzigingen, verandering van situatie, inventaris of overmacht situaties.

 

Aantal personen

Het huis is voor gebruik van 6 personen. Dit is tevens ook de maximaal toegestane bezetting. Bij reservering dient u persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) per mail door te geven. Van de eerste huurder moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden toegevoegd, het BSN-nummer kan uiteraard worden verborgen. Bij reservering geeft u het aantal personen door dat van het huis gebruik gaat maken. Als het aantal personen wijzigt, dan bent u verplicht dat vóór aanvang van de huurperiode door te geven, ook als het gaat om logés die slechts enkele nachten blijven (ad hoc bezoek kunt u telefonisch doorgeven). Huurders moeten namelijk volgens de Portugese wet worden geregistreerd.

 

Zwembad

Er kan onbeperkt van het zwembad gebruik worden gemaakt. Het zwembad is 2 meter diep. Het gebruik van het zwembad geschiedt voor eigen risico. U dient de gebruikelijke regels betreffende hygiëne in acht te nemen en op de kussens van de tuinmeubelen gebruik te maken van een handdoek of badlaken.

 

Bereikbaarheid

Ingeval zich tijdens uw vakantie situaties voordoen (bijv. problemen, ziekte of klachten) waarvoor u met ons contact wilt opnemen, dan zijn wij bereikbaar op de nummers 0031-612476406 en 00351-912184330. Ook achterblijvers die u een belangrijke boodschap willen doorgeven, kunnen ons op deze nummers bereiken. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

 

Portugees recht

Op deze overeenkomst is Portugees recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de Portugese bevoegde rechter.